Categories

Cercar

SSL

mapa

mapa

mapa

Condicions de venda

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

OOTOYASUSHI S.C.P

Les presents condicions generals de contractació (en endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre OOTOYASUSHI S.C.P i l'usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que OOTOYASUSHI S.C.P posa a la seva disposició a la seva web WWW. OOTOYASUSHI.COM. La contractació a través del lloc web de OOTOYASUSHI SCP, a partir d'ara WWW.OOTOYASUSHI.COM, suposarà l'acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, com també de les condicions d'ús establertes per a la navegació de l'usuari per la pàgina propietat de OOTOYASUSHI SCP Aquestes condicions són aplicables sense perjudici de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables per a cada cas. Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa a la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7 / 1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus: Directiva 2003/96 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de gener de 2003, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics, Directiva 2002/95 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de gener de 2003, sobre restriccions per a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics. ISO 13406-2 sobre les pantalles de plasma, així com a qualsevol altra norma que substitueixi les anteriors o siguin aplicables a Espanya. WWW.OOTOYASUSHI.COM es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, WWW.OOTOYASUSHI.COM es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Certs continguts de la website de OOTOYASUSHI S.C.P (OOTOYASUSHI) contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l'efecte per OOTOYASUSHI S.C.P (OOTOYASUSHI).

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel website de OOTOYASUSHI SCP (OOTOYASUSHI) confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació per les pàgines de OOTOYASUSHI SCP (OOTOYASUSHI), totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web de OOTOYASUSHI S.C.P (OOTOYASUSHI) proporcionen gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per OOTOYASUSHI S.C.P (OOTOYASUSHI) per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l'ús que li doni a les claus d'accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats. L'ús de de la informació, serveis i dades ofertes per OOTOYASUSHI SCP (OOTOYASUSHI) contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió els drets de tercers o del mateix funcionament del website.

FUNCIONAMENT DE LA COMPRAVENDA

1.- OFERTA DE PRODUCTES I REFERÈNCIA DE PREUS.

En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, WWW.OOTOYASUSHI.COM ofereix en el seu apartat Botiga "Online" informació sobre tots els productes en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, WWW.OOTOYASUSHI.COM es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la website de WWW.OOTOYASUSHI.COM es regiran per les Condicions Generals vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats. WWW.OOTOYASUSHI.COM s'esforça al seu abast a oferir a través d'WWW.OOTOYASUSHI.COM informació veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que es produís algun error d'aquest tipus, aliè a la voluntat de WWW.OOTOYASUSHI.COM, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, WWW.OOTOYASUSHI.COM, li comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a anul·lar la seva compra sense que això li suposi cap cost.

2.- INDICACIÓ DELS PREUS.

Cada producte ofert tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l'IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui d'aplicació. Els preus indicats en pantalla seran els vigents en cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, WWW.OOTOYASUSHI.COM ho comunicarà al client, via correu electrònic, abans de procedir a l'acceptació del producte. Totes les comandes de productes estan subjectes a l'acceptació de la comanda per part de WWW.OOTOYASUSHI.COM. WWW.OOTOYASUSHI.COM no enviarà cap producte fins que s'hagi comprovat que s'ha realitzat el pagament.

3.- COSTOS D'ENVIAMENT.

El cost de l'enviament no va inclòs en el preu del producte. El cost de l'enviament vindrà determinat segons la zona de lliurament de la comanda.

4.- DISPONIBILITAT

La disponibilitat dels productes oferts per WWW.OOTOYASUSHI.COM a través de la seva pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que WWW.OOTOYASUSHI.COM actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En aquest cas, WWW.OOTOYASUSHI.COM remetrà un correu electrònic al client informant de la impossibilitat de donar compliment a la comanda. WWW.OOTOYASUSHI.COM no enviarà cap producte fins que s'hagi comprovat que s'ha realitzat el pagament. En cas d'impagament pel client, total o parcial, en la data de venciment pactada per a un o més enviaments de productes, WWW.OOTOYASUSHI.COM podrà suspendre o cancel·lar qualsevol tramesa o Contracte pendent, sense incórrer en responsabilitat per danys o pèrdues, inclòs el lucre cessant, o danys per retard o pèrdua de producció ocasionats al client. L'anterior facultat de WWW.OOTOYASUSHI.COM en cap cas alliberarà al client de les seves obligacions contractuals amb relació als pagaments deguts ia la recepció de productes. En cas de produir-se un retard en la recepció o retirada de la mercaderia per part del client, WWW.OOTOYASUSHI.COM quedarà facultat per emmagatzemar la mercaderia, per compte i risc del client, a les seves instal·lacions i el client està obligat al pagament dels despeses ocasionades a WWW.OOTOYASUSHI.COM.

5.-LLIURAMENT DE LA COMANDA.

WWW.OOTOYASUSHI.COM intentarà sempre complir els terminis previstos per al lliurament del material. L'import del transport vindrà inclòs a la factura del client. El transportista serà el convingut per WWW.OOTOYASUSHI.COM.
Si el client aprecia qualsevol anomalia en la seva comanda, haurà de realitzar una incidència en el mateix albarà en el moment del lliurament, indicant que la comanda no està complet, equivocat o qualsevol altra cosa a tenir en compte i posar-se en contacte amb WWW.OOTOYASUSHI .COM per notificar la situació. Si el client no aprecia problemes en la comanda a l'hora de rebre-ho, però al revisar-està incomplet a causa del transport, ha de notificar en menys de 24 hores a WWW.OOTOYASUSHI.COM. En cas contrari s'entendrà que la Comanda ha estat acceptat de conformitat. Retards pel transport: WWW.OOTOYASUSHI.COM no es fa responsable de cap retard originat en el transport per: Direcció incorrecta o incompleta. Absència del destinatari o persona responsable de la recepció de la comanda. No indicar un número de telèfon de contacte o qualsevol causa aliena al repartidor de WWW.OOTOYASUSHI.COM que impedeixi l'accés del repartidor a la zona i adreça de lliurament. Canvis de direcció pactats directament amb l'agència sense ser comunicats ni autoritzats per WWW.OOTOYASUSHI.COM. El client pot optar, si ho desitja, per recollir la comanda pels seus propis mitjans. En aquest cas, ha d'especificar Ootoya Takeaway, recollida en botiga al 4t pas ENVIAMENT abans de finalitzar la comanda. Una vegada que WWW.OOTOYASUSHI.COM li confirmi que la comanda està preparat per a la seva sortida el client podrà gestionar la seva recollida.

QUIN ÉS EL TERMINI DE LLIURAMENT? El lliurament de la comanda seran 30 minuts aproximàdament per a les recollides, 45 minuts per als lliuraments a domicili.

COM PUC FER EL SEGUIMENT DE LES MEVES COMANDES? El seguiment es pot fer per mitjà de WWW.OOTOYASUSHI.COM.

6.- FORMES DE PAGAMENT. 

Es pot comprar en línia a través del sistema IUPAY Pagament amb Targeta i Contra en Metàl·lic o Targeta amb avís previ a les observacions de la comanda. Per donar curs a la comanda el més aviat possible és necessari que en el concepte de la transferència surti reflectit el nombre de comanda i que l'import coincideixi exactament amb l'import de la comanda, WWW.OOTOYASUSHI.COM no es farà responsable pels retards ocasionats per aquest motiu. En cas d'impagament pel client, total o parcial, en la data de venciment pactada per a un o més enviaments de productes, WWW.OOTOYASUSHI.COM podrà suspendre o cancel·lar qualsevol tramesa o Contracte pendent, sense incórrer en responsabilitat per danys o pèrdues, inclòs el lucre cessant, o danys per retard o pèrdua de producció ocasionats al client. L'anterior facultat de WWW. OOTOYASUSHI.COM en cap cas alliberarà al client de les seves obligacions contractuals amb relació als pagaments deguts. En cas de produir-se un retard en la recepció o retirada de la mercaderia per part del client, WWW.OOTOYASUSHI.COM quedarà facultat per emmagatzemar la mercaderia, per compte i risc del client, a les seves instal·lacions i el client està obligat al pagament dels despeses ocasionades a WWW.OOTOYASUSHI.COM. Els preus indicats en WWW.OOTOYASUSHI.COM inclouen IVA, (Despeses d'enviament no incloses).

7.- POLÍTICA DE DEVOLUCIONS 

COM PUC FER UNA DEVOLUCIÓ DE LA MEVA COMANDA? Es té dret a desistir del contracte en els supòsits previstos legalment i reglamentàriament o quan aquest reconegut en l'oferta, promoció, publicitat o en el mateix contracte, en cas que un producte estigués en mal estat per circumstàncies alienes, mediambientals, de transport o altres factors. Les despeses de devolució seran a càrrec del consumidor. S'ha de demostrar el mal estat del producte per a la seva devolució. Per a això haurà de remetre el document de revocació emplenat i signat a INFO@OOTOYASUSHI.COM, burofax o carta certificada.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

La relació entre l'usuari i WWW.OOTOYASUSHI.COM es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori de SABADELL (BARCELONA), sent competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i OOTOYASUSHI SCP, els òrgans jurisdiccionals propis del territori de SABADELL.